உயிரற்றுக் கிடக்கின்றன‌  என் உயிரும் எழுத்தும்
நீ வருவாயா என் உயிராக ‍
என் எழுத்தாக?

– சுதர்சன் ஸ்ரீநிவாசன்

Poetry Type: Haiku in Tamil

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s